Voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN
V.U. B-Tours BVBA Erkenningsnummer 5273 Lindenpark 5, 9831 Sint-Martens-Latem 

Artikel 1 : Toepassingsgebied
Artikel 2 : Promotie en aanbod
Artikel 3 : Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar
Artikel 4 : Informatie vanwege de reiziger
Artikel 5 : Totstandkomen van het contract
Artikel 6 : Prijs van de reis
Artikel 7 : Betaling van de reissom
Artikel 8 : Overdraagbaarheid van de boeking
Artikel 9 : Andere wijzigingen door de reiziger
Artikel 10: Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis
Artikel 11: Verbreking door de reisorganisator vóór afreis
Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis
Artikel 13: Verbreking door de reiziger
Artikel 14: Aansprakelijkheid van de reisorganisator
Artikel 15: Aansprakelijkheid van de reiziger
Artikel 16: Klachtenregeling
Artikel 17: Geschillencommissie Reizen

Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 (B.S. van 1 april 1994) tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling (Reiscontractenwet).

Artikel 2: Promotie en aanbod

 1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator die de brochure heeft uitgegeven, tenzij:
  1. wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht;
  2. er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.
 2. De reisorganisator kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen.
 3. Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting.

Artikel 3Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar 
De reisorganisator en/of reisbemiddelaar zijn verplicht:
 1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
  1. de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van niet- Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen;
  2. informatie over het aangaan en de inhoud van een annulatie en/of bijstandsverzekering;
 2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:
  1. dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats;
  2. naam, adres, telefoon- en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator.
  3. voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De in het vorige lid vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

Artikel 4: Informatie vanwege de reiziger
De reiziger moet aan de reisorganisator en/of -bemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of -bemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Totstandkomen van het contract
 1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of reisorganisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
 2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet door tussenkomst van de voor hem optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
 3. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6: Prijs van de reis
 1. De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing.
 2. De in het contract overeengekomen prijs kan tot en met 21 kalenderdagen die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar onder worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:
  1. de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
  2. de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of 
  3. de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van alle bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald. De prijsherziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan de herziening onderhevig is. De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op (zie Bijzondere Reisvoorwaarden) golden; daarnaast op de tarieven voor vervoer die op (zie Bijzondere Reisvoorwaarden) bekend waren, en in het bijzonder op de brandstofprijzen voor het vervoer per chartervlucht, gekend over het gemiddelde van de maand (zie Bijzondere Reisvoorwaarden).

Artikel 7: Betaling van de reissom
 1. Behalve in het geval van verhuring of indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon een deel van de totale reissom als voorschot (zie Bijzondere Reisvoorwaarden), met een minimum van (zie Bijzondere Reisvoorwaarden).
 2. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.
 3. Boekt de reiziger minder dan 1 maand vóór vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen.

Artikel 8: Overdraagbaarheid van de boeking
 1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.
 2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 9: Andere wijzigingen door de reiziger 
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10: Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis
 1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezen-lijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
 2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
 3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
 4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11: Verbreking door de reisorganisator vóór afreis
 1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te kennen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
  1. ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.
  2. ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
 2. 2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:
  1. de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;
  2. de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis
Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
 1. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.
 2. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13: Verbreking door de reiziger 
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de reisorganisator
 1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
 2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
 3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiscontract inbegrepen dienst, wordt, in voorkomend geval, de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
 4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.
 5. Voor het overige zijn de artikels 18 en 19 van de in ar-tikel 1 genoemde wet van toepassing.

Artikel 15: Aansprakelijkheid van de reiziger 
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 16 : Klachtenregeling
 1. Vóór de afreis: klachten vóór het reiscontract wordt uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of reisorganisator.
 2. Tijdens de reis: klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.
 3. Na de reis: werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17: Geschillencommissie Reizen
 1. Er ontstaat een "geschil" wanneer een klacht niet in der minne kan worden opgelost, of niet is opgelost binnen 4 maanden vanaf het einde van het reiscontract, of vanaf de geplande vertrekdatum, indien het reiscontract nooit werd uitgevoerd.
 2. Elk geschil gerezen na het sluiten van een reiscontract, zoals bedoeld in artikel 1 van de huidige algemene voorwaarden, over dit contract en waarbij de reiziger betrokken is, wordt uitsluitend behandeld door de Geschillencommissie Reizen, dit met uitzondering van geschillen over lichamelijke letsel.
 3. De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig het Geschillenreglement en de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek (art. 1676 tot en met 1723). De uitspraak is bindend voor de partijen, zonder mogelijkheid van beroep. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het Geschillenreglement.
 4. Het gebruik van deze algemene voorwaarden houdt de aanvaarding in van alle reglementen en beslissingen, bepaald door de Geschillencommissie Reizen, inzonderheid het Geschillenreglement.
 5. Het adres van de Geschillencommissie Reizen vzw is Emile Jacqmainlaan 54, 1000 Brussel 

Bijzondere voorwaarden

Artikel 1: Prijzen
Artikel 2: Betalingen
Artikel 3: Reservaties voor groepreizen
Artikel 4: Reisdocumenten
Artikel 5: Formaliteiten
Artikel 6: Bagage
Artikel 7: Dienstregeling
Artikel 8: Annulering en wijzigingen door de reiziger
Artikel 9: Aansprakelijkheid
Artikel 10: Klachtenregeling
 
 
Artikel 1: Prijzen

 1. De brochures, aanbiedingen en bestelbonnen die door B-Tours zijn uitgegeven, bevatten alleen prijzen van déze diensten, voorzieningen en taksen die uitdrukkelijk als inbegrepen zijn aangeduid. In de mate van het mogelijke en afhankelijk van de gevraagde prestaties worden de prijzen opgegeven per persoon of per kamer, alsook de prijzen voor maaltijden, vervoer, begeleiding, uitstappen ter plaatse, luchthaven en lokale taksen, assistentie door een lokale vertegenwoordiger, BTW en commissies.
 2. Niet inbegrepen in de prijzen zijn: kosten voor reispas, visum, inentingen, verzekeringen, persoonlijke uitgaven en fooien.
 3. Eveneens niet inbegrepen zijn: kosten voortvloeiend uit vertragingen in het transport tengevolge van weersomstandigheden, defecten, stakingen, oorlog, wijziging van dienstregeling of transportmiddel.
 4. Prijzen die telefonisch door B-Tours worden doorgegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.
 5. Aan dossiers op aanvraag, behalve indien ze in een vaste boeking resulteren, kunnen dossierkosten verbonden worden van minimaal 25,00 EUR per dossier.

Artikel 2: Betalingen
 1. Voorschotten en facturen zijn betaalbaar op de zetel van B-Tours, netto en zonder korting.
 2. Voorschotten en facturen die niet op hun vervaldag betaald zijn, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% evenals met de wettelijke intresten vanaf de datum van vervaldag.
 3. Ter invulling van Artikel 6 van de Algemene Reisvoorwaarden, geldt dat de prijzen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland berekend zijn op basis van de tarieven en wisselkoersen die golden 6 maanden vóór vertrek; daarnaast op de tarieven voor vervoer die 6 maanden vóór vertrek bekend waren, en in het bijzonder op de brandstof-prijzen voor het vervoer per chartervlucht, gekend over het gemiddelde van de 6de maand vóór vertrek.
 4. Ter invulling van Artikel 7 §1 van de Algemene Reisvoorwaarden, geldt voor de betalingen aan B-Tours:
  1. van individuele reizen: 30% van de totale reissom, met een minimum van 150,00 EUR per persoon, als voorschot bij ondertekening van de bestelbon en de resterende 70% ten laatste één maand voor vertrek;
  2. van groepsreizen: 30% van de totale reissom als voorschot ten laatste één maand vóór vertrek en de resterende 70% ten laatste 14 dagen vóór vertrek, of volgens de voorwaarden aangeduid in de prijsofferte.

Artikel 3: Reservaties voor groepreizen
Voor groepreizen dienen volgende reservatiedetails schriftelijk aan B-Tours meegedeeld te worden:
 • 2 maanden vóór vertrek: aantal dubbele en enkele kamers;
 • 1 maand vóór vertrek: deelnemerslijsten met definitieve kamerindeling.

Artikel 4: Reisdocumenten
De individuele of groepsreisdocumenten met de reisbiljetten en vouchers voor de bestelde diensten, worden alleen ter beschikking gesteld indien voldaan is aan de in Artikel 2 van de Bijzondere Voorwaarden gestelde voorwaarden, of ten laatste onmiddellijk na ontvangst van de totale reissom.

Artikel 5: Formaliteiten
 1. De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten (reispas, visum, inentingen, e.a.) die hem door B-Tours of door de reisbemiddelaar worden medegedeeld.
 2. Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto of paspoort te beschikken. Kinderen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen een door de gemeente gelegaliseerd attest voor te leggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar ze hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.
 3. Huisdieren kunnen onder bepaalde voorwaarden op reis meegenomen worden mits rekening te houden met de specifieke richtlijnen die door reisorganisator of de autoriteiten van de betreffende landen worden verstrekt.
  Zij moeten in elk geval in regel zijn met de vaccinatievoorschriften.
  B-Tours aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid bij eventuele schade noch voor moeilijkheden die voortspruiten uit het op reis nemen van huisdieren.
 4. Kosten die voortvloeien uit het niet naleven van deze formaliteiten zoals annulering, repatriëring, supplementaire nachten of verlies van hotelverblijf, transfers, verloren werkdagen en niet nageleefde afspraken, kunnen in geen enkel geval op B-Tours verhaald worden en zijn volledig ten laste van de in gebreke zijnde reiziger.
 
Artikel 6: Bagage
Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling “Verloren Bagage” van de luchthaven een “Property Irregularity Report” invullen.
Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen.
Bij transport per autocar dient een attest aan de begeleider of chauffeur gevraagd te worden.
De reiziger wordt aangeraden een bagageverzekering af te sluiten via de verzekeringsmakelaar.
De bagage die door de reiziger wordt meegenomen, bovenop de normale reiskoffer of reistas, wordt vervoerd onder de verantwoordelijkheid van de reiziger.
Onder deze bagage wordt bijvoorbeeld verstaan buggy’s, sportmateriaal, filmmateriaal, en dergelijke, alsook de handbagage.
Voor deze buitengewone bagage wordt de reiziger aangeraden een speciale verzekering af te sluiten.

Artikel 7: Dienstregeling
Uit de toepassing van de algemene voorwaarden van de vervoersmaatschappijen volgt dat de vluchttijden vermeld in de dienstregelingen indicatief en niet gegarandeerd zijn en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen gewijzigd worden.
B-Tours noch de vervoerder is aansprakelijk voor het ontbreken van aansluiting met andere transportmiddelen.
Reiziger en bagage dienen 120 minuten voor het vastgestelde vertrekuur aanwezig te zijn voor de inscheping, tenzij anders vermeld in de reisdocu-menten.
Het is noodzakelijk dat de reiziger in alle omstandigheden de terugvlucht herbevestigt.

Artikel 8: Annulering en wijzigingen door de reiziger
De reiziger wordt aangeraden een annulatie verzekering af te sluiten. Dit kan bij B-Tours voor een Europ-Assistance polis of via uw verzekeringsmakelaar.
 1. Bij annulering dienen de hierna vermelde vergoedingen in ieder geval betaald te worden door de reiziger, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht.
 2. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van de annulering.
  De juiste datum van de annulering wordt uitsluitend bepaald door de datum van ontvangst door B-Tours. Alle bedragen zijn aangeduid per persoon.
 3. De annuleringskosten bedragen:
  1. tot en met 60 dagen voor de afreis: 15% van de reissom, minimum 40,00 euro;
  2. 59 t/m 30 dagen voor de afreis: 25% van de reissom, minimum 100 euro;  
  3. 29 t/m 20 dagen voor de afreis: 50 % van de reissom, minimum 200,00 euro, 
  4. 19 t/m 11 dagen voor de afreis: 75 % van de reissom, minimum 250,00 euro;
  5. vanaf 10 dagen voor de afreis of bij niet-aanmelding: 100 % van de reissom.
   Kosten zijn steeds te verhogen met de eventuele premie van de verzekering, alsook de niet te recupereren kosten van de vliegtuigtickets.
 4. Bij annulatie van een gedeelde twinkamer is het annulatiebedrag te vermeerderen met de toeslag van toepassing voor een éénpersoonskamer.
 5. Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van onderstaande kosten, naast de normale prijsaanpassing:
  1. tot 60 dagen vóór de afreis: 15 EUR per persoon,
  2. tussen 59 en 30 dagen voor de afreis : 30 EUR per persoon,
  3. vanaf 29 dagen voor de afreis worden de wijzigingskosten gelijkgesteld aan de kosten voor annulering.
   Deze voorwaarden kunnen aangepast worden naargelang een concreet dossier.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
 1. B-Tours is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen die buiten het weten of toedoen van B-Tours de reis of het verblijf kunnen bemoeilijken of onmogelijk maken, zoals nieuwe reglementeringen of verordeningen; ongevallen, mechanische defecten, stakingen, voedselvergiftigingen, epidemieën, oorlogen, opstanden of rebellies enz.; ook is B-Tours niet verantwoordelijk voor natuurfenomenen en milieuverontreinigingen, waardoor bepaalde stranden of accommodaties moeilijk of niet-bruikbaar worden, noch voor de hinder die kan ontstaan door werken of lawaai op aanpalende percelen of instellingen aan de plaats van verblijf, voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is, zodat ook extra vervoer- of verblijfskosten hiervan het gevolg, voor rekening van de reiziger zijn.
 2. De B-Tours reisprogramma’s werden opgemaakt volgens gegevens ons bekend zes maanden vóór de verschijning ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door B-Tours aan de reisbemiddelaar worden meegedeeld.
 3. De prestaties van B-Tours nemen een aanvang en einde op de plaats vermeld in de bestelbon.
 
Artikel 10: Klachtenregeling
 1. De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een geschreven attest uitgaande van de betrokken accommodatie of dienstenverschaffer en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft.
 2. Voor eventuele verschillen die niet via de Geschillencommissie Reizen opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Gent bevoegd.

slotwoord

Brede Visie op Cultuur vzw - dagactiviteit
Nadat u uw inschrijving voltooid hebt en het totale saldo betaald is, bent u ingeschreven voor deze ééndaagse activiteit.
U zal van ons geen bevestiging van uw inschrijving ontvangen.
Alleen indien de dagactiviteit reeds volgeboekt is, of niet doorgaat wegens te weinig deelnemers zal u nog een schrijven van ons ontvangen.
Tot weldra..

B-Tours bvba - meerdaagse activiteiten/reis
Voor meerdaagse activiteiten zal u na ontvangst van het door u betaalde voorschot een bevestiging van B-Tours bvba ontvangen.
Zes tot vier weken voor de afreis zal u de saldofactuur ontvangen, alsook practische schikkingen met betrekking tot de reis.
Bij VISA-verplichtingen zijn er tussentijds zeker nog bijkomende brieven.

Deze site maakt gebruik van cookies om de site optimaal te laten werken.

Cookies zijn kleine bestanden die gebruikt worden om de instellingen van deze site te bewaren. Cookies vertellen ons niet wie je bent.